Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Limited company - brytyjska spółka z o.o.

Najbliższym polskim odpowiednikiem brytyjskiej private limited company jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to jedna z najpopularniejszych form własności biznesu, posiadająca szereg zalet, których nie mają inne formy.

Cechy charakterystyczne
W przeciwieństwie do zarejestrowanej działalności gospodarczej prowadzonej przez jedną osobę (sole trader) oraz spółki cywilnej (partnership), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną odrębną od swoich właścicieli. Oznacza to między innymi, że spółka prawnie jest oddzielona od swoich właścicieli, którzy są formalnie posiadaczami udziałów w spółce . Praktycznym efektem tej cechy jest fakt, że zmiana właściciela (właścicieli) lub jego (ich) śmierć nie wpływa na fakt istnienia spółki i jej podmiotowość prawną a jedynie na własność jej udziałów. Spółka może przestać istnieć jedynie wówczas gdy zostaje formalnie zlikwidowana lub rozwiązana. Odrębna podmiotowość prawna oznacza także, że należności i zobowiązania spółki są niezależne od jej właścicieli i pozostają należnościami i zobowiązaniami spółki nawet w przypadku całkowitej wymiany właścicieli spółki. Udziały w spółce mogą być dowolnie sprzedawane lub przekazywane.

Drugą cechą charkterystyczną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest właśnie ograniczona odpowiedzialność (limited liability). Oznacza to, że właściciele spółki nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania, nie licząc sumy zainwestowanej w udziały spółki.W efekcie spółka z .o.o stanowi doskonałe zabzpieczenie właściciela (właścicieli) biznesu, którzy prowadząc działalność gospodarczą (w normalnych okolicznościach) nie narażają osobistego majątku własnego i swojej rodziny.

Urzędnicy spółki
W przypadku private limited company właściciel (współwłaściciel) biznesu jest właścicielem całości lub części udziałów spółki. Jednocześnie może (ale nie musi) zarządzać spółką będąc jej dyrektorem. Obowiązujące prawo przedwiduje, że spółka musi mieć co najemniej jednego dyrektora. Zwykle dyrektor jest w spółce zatrudniony jako pracownik.

Drugim stanowiskiem w spółce, którego istnienie przewidują obecne regulacje jest stanowisko sekretarza spółki. Warto zauważyć, że po 6 kwietnia 2008 zostaje zlikwidowany wymóg posiadania przez spółkę sekretarza. Jeśli jednak właściciele zdecydują pozostawić w spółce stanowisko sekretarza to będzie on miał takie same uprawnienia jak do tej pory.

Jak założyć spółkę w Anglii?
Brytyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest inkorporowana poprzez wpisanie do rejestru spółek prowadzonego przez Companies HouseCompanies House wpisze spółkę do rejestru spółek jeśli otrzyma statut spółki (Articles and Memorandum of Association) oraz dane urzędników spółki wraz z deklaracją zgodności z ustawą o spółkach (Companies Act). Jednocześnie musi zostać uiszczona opłata rejestracyjna.

Po inkorporowaniu w Companies House urzędnicy spółki muszą poinformować urząd podatkowy (HM Revenue and Customs) o rozpoczęciu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Jednocześnie spółka jest zwykle również rejestrowana jako pracodawca dla celów opłacania podatków i składek ubezpieczeniowych za jej pracowników.

Funkcjonująca spółka powinna również posiadać konto bankowe z pomocą którego prowadzone są jej rozliczenia finansowe.

Podatki
Spółka płaci podatek od swoich zysków w postaci podatku korporacyjnego. Jego podstawowa (a jednocześnie maksymalna) stawka wynosi obecnie 30 procent, jednak w przypadku małych spółek istnieje stawka preferencyjna w wysokości 20 procent. Stawka preferencyjna dotyczy spółek, których zysk nie przekracza 300 tysięcy funtów. Powyżej tej sumy opodatkowanie zysków spółki wynosi 32,5 procent by przy 1,5 miliona zysku osiągnąć realnie stawkę podstawową.

Oprócz podatku korporacyjnego spółka płaci podatek dochodowy i składki ubezpieczenia społecznego od płac swoich pracowników (również dyrektora) o ile przekraczają one kwotę wolną.
Jeśli jej obrót przekracza próg zwolnienia od podatku VAT (w roku 2006/07 64 tysiące funtów rocznie) jest zobowiązana również rozliczać się z tego podatku.

Sprawozdawczość
Spółka musi przekazaywać do odpowiednich urzędów szereg dokumentów. Przede wszystkim dyrektorzy spółki muszą pamiętać o corocznym wysyłaniu do Companies House raportu rocznego (Annual Return) oraz sprawozdania finansowego (Accounts). 

Do urzędu podatkowego musi być corocznie wysyłane rozliczenie podatkowe spółki (Corporation Tax Return) wraz z załączonym sprwozdaniem finansowym. Jeśli spółka ma pracowników (nawet jeśli tylko dyrektora) musi co roku wysyłać także rozliczenie pracodawcy (Employer's Annual Return). 

Data dodania: 2008-02-18

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2012 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony