Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Regulamin korzystania ze strony brytania.co.uk

Strona internetowa brytania.co.uk stanowi własność spółki Brytania Ltd, zarejestrowanej w Anglii i Walii z numerem 5400215 pod adresem 220c Blythe Road, London W14 0HH.

Niniejszy regulamin dotyczy jedynie korzystania ze strony internetowej brytania.pl a nie usług świadczonych przez spółkę Brytania Ltd.

Definicje
Niniejsze sformułowania zastosowane w regulaminie należy rozumieć tak jak podano poniżej, chyba że w treści wskazano inaczej:

Strona internetowa oznacza stronę brytania.co.uk

Spółka oznacza spółkę Brytania Ltd.

Regulamin oznacza niniejszy dokument.

Użytkownik oznacza każdą osobę, która korzysta ze strony.

Usługi oznaczają usługi świadczone przez spółkę Brytania Ltd.

Podmioty powiązane – oznacza spółki zależne oraz podwykonawców spółki Brytania Ltd.

Własność intelektualna
Zawartość strony internetowej w tym teksty, a także autorskie rozwiązania techniczne oraz autorskie elementy wzoru graficznego stanowią własność firmy Brytania Ltd i podlegają ochronie prawnoautorskiej.

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej są zastrzeżone. Użytkownicy tej strony mogą jednak reprodukować artykuły i teksty umieszczone na tej stronie internetowej dla celów komercyjnych lub niekomercyjnych pod następującymi warunkami: 
1. Podania pod artykułem, tekstem lub fragmentem artykułu źródła (firma Brytania Ltd) oraz linku internetowego (w przypadku publikacji w internecie) lub adresu internetowego (w innych przypadkach). Nazwa firmy musi być podana wyraźną czcionką w widocznym miejscu pod reprodukowanym artykułem, tekstem lub fragmentem.
2. Poinformowania firmy Brytania Ltd emailowo, faxem lub listownie o fakcie reprodukowania artykułu, tekstu lub fragmentu.

W przypadku reprodukowania artykułu lub innego tekstu pochodzącego ze strony brytania.co.uk bez podania źródła i linku (lub adresu internetowego) firma Brytania Ltd rezerwuje sobie prawo do żądania opłacenia licencji w wysokosci 50 pensów za słowo. Dodatkowo firma Brytania Ltd rezerwuje sobie prawo żądania odszkodowania za złamanie praw autorskich.

Odpowiedzialność spółki
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualnosć prezentowanych na stronie internetowej informacji.

Informacje podane na stronie internetowej mają na celu jedynie ogólne funkcje informacyjne.

Korzystanie z zawartości strony internetowej odbywa się na wyłączną odpowiedzialnosć użytkownika. Spółka nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w wyniku wykorzystania informacji zawartych na stronie internetowej.

Ochrona prywatnośći i danych osobowych
Spółka chroni prywatność i dane osobowe użytkowników korzystających ze strony internetowej oraz przestrzega zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 (Data protection Act 1998).

Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe, które użytkownik przesyła za pomocą formularza kontaktowego.

Spółka wykorzystuje numery IP i inne dane pozostawione przez użytkownika w czasie przeglądania zawartosci strony jedynie do celów statystycznych.

Spółka zobowiązuje się do nie ujawniania ani przekazywania stronom trzecim (innym niż podmioty powiązane ze spółką Brytania Ltd) przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej danych osobowych uzytkowników.

Korzystając ze strony internetowej i/lub ujawniając swoje dane za pośrednictwem strony internetowej użytkownik zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez spółkę Brytania Ltd.

Spółka zaprzestanie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika na jego prośbę przedstawioną w formie pisemnej.

Spółka zapewnia użytkownikowi prawo do informacji na temat jego danych osobowych przechowywanych przez spółkę.

Uaktualnianie regulaminu i zawartosci strony internetowej
Regulamin oraz zawartość strony internetowej są uaktualniane w zakresie i tak często jak to zostanie uznane za konieczne przez spółkę Brytania Ltd. Zapoznawanie się ze zmianami w zawartosci regulaminu i strony pozostaje wyłączną odpowidzialnośćią użytkowników.

Prawo regulujące
Spółka Brytania Ltd działa na podstawie prawa Anglii i Walii. Sądami właściwymi do rozstrzygania sporów ze spółką są sądy angielskie.

Data dodania: 2011-09-19

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony