Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

VAT na usługi elektroniczne

Nowe przepisy VAT na usługi elektroniczne, które weszły w życie wraz z początkiem stycznia 2015 to kolejny etap wprowadzania definitywnego systemu VAT (VAT definitive regime), czyli opodatkowania transakcji w kraju konsumpcji towaru lub usługi.

 

 

Na czym polegają zmiany

 

Definicja usług elektronicznych w dy­rek­tywie UE 2006/112/WE stwierdza,  że do usług świadczonych drogą elektroniczną na­leżą usługi świad­czone za po­mocą In­ter­netu lub sieci elek­tro­nicznej, któ­rych świad­czenie — ze względu na ich cha­rakter — jest za­sad­niczo zauto­ma­ty­zo­wane i wy­maga mi­ni­mal­nego udziału czło­wieka, a ich wy­ko­nanie bez wy­ko­rzy­stania tech­no­logii in­for­ma­cyjnej jest niemożliwe. Przykłady usług elektronicznych to zautomatyzowana sprzedaż oprogramowania czy ebuków za pośrednictwem strony internetowej.

 

VAT za usługi elektroniczne sprzedawane podmiotom biznesowym jest naliczany jak dotychczas – metodą odwróconego obciążenia (reverse charge). Jednak zgodnie z nowymi regulacjami VAT na usługi elektroniczne sprzedawane osobom fizycznym ma być płacony w kraju, w którym znajduje się konsument usługi. Oczywiście trudno wymagać od osób fizycznych by rejestrowały się dla celów VAT i same płaciły go za konsumowane przez siebie usługi. Dlatego też obowiązek naliczania VAT pozostaje w gestii sprzedawcy usługi. Nowe przepisy regulują sposób, w jaki podatek ma być płacony przez sprzedawcę usługi w kraju, w którym znajduje się konsument.

 

Duży kłopot dla małych

 

Do tej pory sprzedawca takich usług sprzedawał je naliczając ewentualny VAT w kraju sprzedaży, czyli zwykle tam gdzie miał siedzibę. Jeśli korzystał przy tym ze zwolnienia podmiotowego z VAT, czyli wartość sprzedaży nie przekraczała progu obowiązkowej rejestracji VAT, to podatek nie był naliczany wcale. Niestety nowe regulacje postawiły małe firmy, korzystające do tej pory z takiego zwolnienia, w bardzo kłopotliwej sytuacji. Teraz VAT na tego rodzaju sprzedaż musi być naliczany niezależnie od jej wartości.

Obecnie nawet najmniejsze firmy sprzedające usługi elektroniczne osobom fizycznym w innych krajach do wartości transakcji muszą dodawać VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w kraju klienta i odprowadzać go do władz podatkowych danego kraju. Mogą robić to na dwa sposoby:

- zarejestrować się dla celów VAT w danym kraju i rozliczać się zgodnie z miejscowymi zasadami.

- rozliczać się z VAT w kraju, w którym dana firma ma siedzibę płacąc podatek poprzez system MOSS

W przypadku drugiego rozwiązania władze podatkowe kraju, w którym dana firma ma siedzibę pośredniczą w rozliczeniu oraz transferze podatku do odpowiedniego kraju. W przypadku firm mających siedzibę w Wlk. Brytanii, które rozliczają się na takiej zasadzie urząd podatkowy wymaga normalnie składania kwartalnych deklaracji VAT zawierających sprzedaż usług elektronicznych osobom fizycznym w innych krajach UE. Jednocześnie taka firma musi złożyć brytyjską deklarację VAT, nawet jeśli korzysta ze zwolnienia podmiotowego – nie naliczając jednak brytyjskiego VAT.

Data dodania: 2015-03-20

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony